Sivis

Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallituksella on keskeinen tehtävä yhdistyksen toiminnassa, sillä se on yhdistyksen toimeenpaneva elin. Hallitus on myös yhdistyslain määräämä toimielin. Yhdistyslain mukaan jokaisella yhdistyksellä tulee olla vähintään kolmijäseninen hallitus (Yhd L § 35) ja hallituksella on oltava puheenjohtaja ja mahdollinen varapuheenjohtaja.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät liittyvät ensisijaisesti yhdistyksen kokousten valmisteluun ja toimeenpanoon, yhdistyksen johtamiseen, toiminnan arvioimiseen sekä yhdistyksen strategia- ja suunnitteluprosessien toteuttamiseen. Hallituksen sisäinen työskentely on useimmiten järjestynyt niin, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat asioita ja tekevät valmistelun pohjalta esityksiä hallituksen päätettäväksi. Koska hallituksessa on kuitenkin edustettuna erilaista osaamista (talous, tapahtumajärjestelyt jne.), kannattaa näitä osa-alueiden osaajia kytkeä mukaan jo asioiden valmisteluun.

Yhdistyksen kokousten valmisteluun liittyviä asioita ovat ainakin talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen valmistelu. Toimeenpanoon liittyviä asioita ovat erityisesti toimintasuunnitelman toteuttaminen ja talouden hoito talousarvion mukaisesti. Yhdistyksen kokous voi halutessaan delegoida hallitukselle omaan päätösvaltaansa kuuluvia tehtäviä esimerkiksi kiiinteistön myynnin. Hallitus ei kuitenkaan voi ottaa toteuttaakseen sellaisia asioita, jotka yhdistyksen säännöt tai yhdistyslaki kieltävät.

Pienemmissä yhdistyksissä ja järjestöissä hallitus edustaa yhdistystä tekemällä sopimuksia, pitämällä yhteyksiä muihin järjestöihin ja keskeisiin sidosryhmiin ja antamalla lausuntoja. Suuremmissa järjestöissä nämä tehtävät on delegoitu toimivalle johdolle.

Hallituksen rooli taloudenpidossa

Taloudenpidossa hallituksen rooli on valvoa, että taloutta hoitamaan nimetty henkilö hoitaa asiat sovitusti ja talousarvion antamien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen kokouksessa tulee tehdä päätökset seuraavista asioista ja niistä tulee olla merkinnät pöytäkirjassa:

  • tilien avaaminen ja lopettaminen pankissa (rahalaitoksessa)
  • tilien käyttöä koskevat valtuudet
  • poikkeamat talousarviosta
  • organisaatiossa tai sisäisessä valvonnassa tapahtuneet muutokset
  • kirjanpidossa käytettävät tilikirjat
  • kirjanpitäjän ja kassanhoitajan nimeäminen
  • poistojen laskemisperusteet
  • lainojen ottaminen.

Hallitus voi kehittää yhdistyksen toimintaa aloitteilla. Aloitteita voidaan tehdä yhdistyksen kehittämiseksi, mutta yhdistyksen toiminta-ajatuksen pohjalta voidaan aloitteita osoittaa myös viranomaistahoille, yksityiselle sektorille, lainsäätäjille ja muille järjestöille. Aloitteita tekevä yhdistys viestittää itsestään dynaamisuutta ja vireyttä.