Sivis

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista hyväksyttiin eduskunnassa 27.4.2021 

Eduskunta hyväksyi 27.4.2021 lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (HE 53/2021 vp), joilla jatketaan nyt voimassa olevaa poikkeamislakia (677/2020). Uusi poikkeamislaki on voimassa 30.6.2022 asti.

Väliaikaisen poikkeamislain (677/2020 voimassa 30.6.2021 astivoimassaoloajan päättymisen lähestyessä oli ilmennyt tarve uudelleen jatkaa laissa säädettyjen asiamiehen käyttämisen ja etäosallistumisen helpotusten käyttämiseen myös syksyn 2021 ja kevään 2022 yhdistysten kokouksissa. Tätä puolsi myös käynnissä oleva verkkokokoukset sallivan ja etäosallistumista helpottavan pysyvän sääntelyn valmistelu. 

Keskeisimmät yhdistyksiä koskevat asiat eduskunnan hyväksymässä poikkeamislaissa  

Poikkeamislaki mahdollistaa, että yhdistyksen kokous, joka yhdistyksen sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2021 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Sama määräaika koskee Yhdistyslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen järjestämistä.  

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja yhdistyksen säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhdistyksen säännöissä toisin määrätä. 

Yhdistyksen hallitus voi Yhdistyslaista poiketen sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.  

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.  

Lisätietoa eduskunnan verkkosivuilta

Lue myös: Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä ehdottaa muutoksia Yhdistyslakiin