Sivis

Yhdistyslain muutosesitys: etäosallistuminen, kokouspaikattomuus ja ennakkoilmoittautuminen

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen yhdistyslain muuttamisesta. Lakimuutos vakiinnuttaisi etäosallistumisen osalta korona-aikaista poikkeamislainsäädäntöä.

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp). Lakimuutos vakiinnuttaisi etäosallistumisen osalta korona-aikaista poikkeamislainsäädäntöä. Nyt voimassa olevan väliaikaisen poikkeamislain 375/2021 voimassaolo päättyy 30.6.2022. Ehdotetut yhdistyslain muutokset astuisivat voimaan 1.7.2022. 

Lainmuutoksen myötä yhdistykset voisivat jatkossa hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä kielletty. Tämä koskee ns. hybridikokouksia, joihin osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä.  

Kokonaan uutena kokousmuotona yhdistyslakiin säädettäisiin ilman kokouspaikkaa pidettävistä yhdistyksen kokouksista. Kokonaan etäkokouksena toteutuva yhdistyksen kokous olisi mahdollinen yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin. Etäosallistumisen järjestämisen edellytyksenä on myös aina se, että etäosallistujienkin osalta osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää kokouspaikalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 

Väliaikaisten poikkeamislakien aikana yhdistyksen hallitus on voinut edellyttää jäseniltä sitovia ennakkoilmoittautumisia yhdistyksen kokoukseen. Jos lakimuutos hyväksytään, se mahdollistaisi sitovien ennakkoilmoittautumisten käytön, mikäli asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä. Säännöissä voitaisiin siis 1.7.2022 alkaen määrätä, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.