Sivis

Äänestysmenettely ja -järjestys

Yhdistyksen kokouksissa käytetään yleensä niin sanottua parlamentaarista äänestysmenettelyä. Äänestysjärjestys laaditaan yleensä joko yksityiskohtaisen tai lyhyen äänestysjärjestyksen mukaan. Joissain tapauksissa saattaa kyseeseen tulla myös ryhmittäinen äänestysjärjestys.

Yhdistyksen kokouksissa käytetään yleensä niin sanottua parlamentaarista äänestysmenettelyä. Jos äänestys koskee sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista, äänestyksen voittaa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä myös toisin. (Ks. yhdistyslaki 27 §)

Puheenjohtajan tehtävä on asettaa äänestykseen hyväksytyt ehdotukset äänestysjärjestykseen ja hyväksyttää äänestysjärjestys kokouksessa (vahvistetaan nuijan iskulla). Yhdistysten kokouksissa äänestysjärjestys laaditaan yleensä joko yksityiskohtaisen tai lyhyen äänestysjärjestyksen mukaan. Joissain tapauksissa (esim. jäsenmaksusta äänestäminen) saattaa kyseeseen tulla myös ryhmittäinen äänestysjärjestys.

Parlamentaarinen äänestys

Parlamentaarisessa äänestyksessä äänestyksen voittaa se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksessä vastakkain asetetaan kaksi ehdotusta kerrallaan. Näistä eniten ääniä saanut ehdotus voittaa. Ehdotus on näin ollen saanut yli puolet annetuista äänistä.

Parlamentaarisessa äänestyksessä voittanut ehdotus tulee äänestysjärjestyksen mukaista seuraavaa ehdotusta vastaan jne., kunnes kaikki ehdotukset on käyty läpi. Parlamentaarisessa äänestyksessä puheenjohtajan työtä helpottaa äänestyssarjojen laatiminen erilaisiin tilanteisiin sopivat äänestysjärjestykset (yksityiskohtainen, lyhyt ja ryhmittäinen äänestysjärjestys).

Yhdistyslain mukaan (27 §) yhdistyksen kokouksissa käytetään parlamentaarista äänestysmenettelyä, jollei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty.

Lyhyt äänestysjärjestys

Lyhyessä äänestyksessä ensimmäisenä ovat vastakkain asian käsittely ja lykkäys, mikäli lykkäysehdotus on tehty. Asian jatkokäsittelyn voittaessa ovat seuraavaksi vastakkain pääehdotus ja hylkäävä ehdotus (jos tehty). Päätös syntyy tässä äänestyksessä hylkäysehdotuksen voittaessa. Pääehdotuksen voittaessa tulee se vastakkain kaikkien vastaehdotusten kanssa yhdessä. Jos pääehdotus voittaa tässä äänestyksessä, on se päätös. Jos vastaehdotukset voittavat, jatkuu äänestys yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen mukaisesti eli ensin äänestykseen pääehdotus ja siitä eniten poikkeava ehdotus vastakkain. Äänestykset jatkuvat kunnes kaikki vaihtoehdot on käyty läpi

Yksityiskohtainen äänestysjärjestys

Yksityiskohtaisessa äänestysjärjestyksessä pääehdotus ja kaikki muut kannatetut ehdotukset tulevat äänestykseen niin, että osallistujat voivat määritellä kantansa kaikkiin ehdotuksiin. Pääehdotus on yksityiskohtaisen äänestysjärjestyksen pohjana.

Aluksi vastakkain asetetaan mahdollinen lykkäysehdotus ja asian käsittely. Jos lykkäysehdotus voittaa, on se kokouksen päätös. Jos asiaa päätetään käsitellä edelleen, tulee seuraavaan äänestykseen vastakkain kaksi pääehdotuksesta eniten poikkeavaa ehdotusta. Tämän äänestyksen voittanut ehdotus tulee sitten vastakkain pääehdotuksesta seuraavaksi kauimmaisen ehdotuksen kanssa.

Näin lähestytään pääehdotusta, kunnes äänestyssarjassa viimeksi voittanut ehdotus tulee vastakkain pääehdotuksen kanssa. Tällöin tässä äänestyksessä voittanut ehdotus tulee päätökseksi, ellei keskustelussa ole esitetty myös hylkäävää ehdotusta. Jos hylkäysehdotus on tehty, tulee se vielä edellisessä äänestyksessä voittaneen kanssa vastakkain. Täten äänestyskierroksen viimeisen äänestyksen voittanut ehdotus tulee päätökseksi.

Ryhmittäinen äänestysjärjestys

Päätöksen tekoon muodostuu toisinaan suuntaa antavia ryhmiä, joiden väliltä ja sisältä lopullinen päätös löytyy. Tällöin voidaan apuna käyttää ryhmittäistä äänestysjärjestystä.

Ryhmittäisessä äänestysjärjestyksessä asetetaan muiden äänestysjärjestysten tapaan aluksi vastakkain lykkäysehdotus (jos tehty) ja asian käsittely. Jos lykkäysehdotus voittaa, siitä tulee päätös. Käsittelyä jatketaan niin, että seuraavaksi tulee vastakkain mahdollinen hylkäävä ehdotus ja muut tehdyt ehdotukset. Jos hylkäysehdotus voittaa, siitä tulee päätös. Muiden ehdotusten voittaessa äänestys jatkuu ryhmien välillä. Voittanut ehdotusryhmä otetaan lopulta erikseen käsittelyyn ja ryhmän sisäiset ehdotukset laitetaan äänestykseen toisiaan vastaan. Viimeisessä tehdyssä äänestyksessä voittaneesta ehdotuksesta tulee luonnollisestikin kokouksen päätös.

 

Lue lisää äänestyksestä